SŁOWO BISKUPA PIOTRA LIBERY W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH W PŁOCKU I DOMU SENIORA W SIKORZU.

Umiłowani Diecezjanie,

Ewangelista Mateusz, w którego Ewangelię wsłuchujemy się w tym roku, opowiada, jak na początku swojej działalności publicznej w Galilei Jezus Chrystus wygłosił słynne Kazanie na Górze, w którym przekazał nam konstytucję chrześcijaństwa. Na konstytucję tę składa się: Osiem Błogosławieństw, które rozważaliśmy w liturgii w minioną niedzielę oraz dzisiejsze wezwanie, abyśmy byli na co dzień solą ziemi i światłem świata, wreszcie nauka o tym, że postępowaniem chrześcijanina powinno kierować nie tyle posłuszeństwo prawu czy strach przed nim, ale prawe sumienie. Tylko wtedy – naucza św. Paweł – nasze życie nie opiera się na „mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. W tym duchu uczniowie Chrystusa od początku wołali: My jesteśmy na ziemi światłem Twym!, a Kościół zakładał szkoły i uniwersytety.

Dosyć wspomnieć, że pierwsze szkoły powstawały w Europie przy kościołach i klasztorach, a pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskich władców i Stolicy Apostolskiej, która je zatwierdzała. W dzisiejszym świecie, w którym podważa się istnienie prawdy, w którym nie chce się wychowywać, a tylko uczyć, w którym nie liczy się już wiedza humanistyczna, zakorzenienie w dziejach ojczystych i wychowanie do prawości oraz do życia wiecznego, obowiązek ten staje się jeszcze bardziej palący.

Przed ponad stu laty bł. Biskup Męczennik Antoni Julian Nowowiejski założył w Płocku Liceum św. Stanisława Kostki. Szczytne tradycje tej szkoły, wielokrotnie przekształcanej i reorganizowanej, kontynuują – cieszące się wysokim poziomem i wieloma osiągnięciami – Niepubliczne Gimnazjum Katolickie i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu.

W związku z aktualną reformą oświaty postanowiłem, aby 1 września 2017 roku liceum to przenieść do Płocka, do jego pierwotnej siedziby przy ulicy bł. Abp. Nowowiejskiego 2, oraz powołać w tym samym miejscu katolicką szkołę podstawową. W ten sposób powstanie w stolicy Diecezji koedukacyjny Zespół Szkół Katolickich Stanislaum, któremu jak przed stu laty patronował będzie, pochodzący z mazowieckiego Rostkowa, św. Stanisław Kostka.

Nie chcemy z nikim konkurować! Chcemy w imię dobrze pojętego pluralizmu dać rodzicom i młodzieży możliwość kształtowania serc i umysłów w świetle projektu edukacyjnego, który ma swój fundament w Kazaniu na Górze, a zarazem szeroko wykorzystuje wszystkie zdobycze kultury i nauki współczesnej oraz ceni sobie otwartość przez promowanie chrześcijańskiej wizji człowieka, kontakty z wielkimi zasobami instytucji katolickich na świecie i bogatą ofertę nauki języków obcych.

Gorąco zachęcam wszystkich rodziców naszej diecezji, a zwłaszcza Płocka i jego okolic, do zainteresowania się projektem naszej szkoły diecezjalnej. Jak wiecie, szkoły katolickie, ze względu na swoją jednoznaczną tożsamość, poszanowanie wymiaru religijnego, wysokie wymagania etyczne i zakorzenienie w kulturze współczesnej, a jednocześnie krytyczny stosunek do takich jej przejawów jak relatywizm, pragmatyzm i podważanie roli rodziny, cieszą się dużym uznaniem rodziców i uczniów w wielu krajach demokratycznych, ich absolwenci zaś ze względu na solidny kręgosłup etyczny i  ugruntowaną w tradycji wiedzę są cenieni w wielu dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego, kulturowego i naukowego.

Gmach dotychczasowej szkoły w Sikorzu, malowniczo położony nad rzeką Skrwą, na skraju Brwileńskiego Parku Krajobrazowego, chcemy natomiast przekształcić w placówkę opiekuńczo-leczniczą dla osób w podeszłym wieku. Był on wznoszony jako dom rekolekcyjny, dlatego dysponuje dużą liczbą jedno- i kilkuosobowych pokoi, a także piękną kaplicą, doskonale wyposażoną kuchnią i stołówką oraz przestronnymi salami, w których można urządzić: świetlice, sale rekreacyjne, oddziały rehabilitacyjne i sale terapii zajęciowej.

Dlatego postanowiłem stworzyć w nim – prawdopodobnie w połowie roku 2018 – wielofunkcyjny obiekt pod nazwą Dom Seniora Leonianum. Patronem Domu (stąd jego nazwa) byłby Bł. Bp Leon Wetmański, męczennik, aktywnie działający w Płocku na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i opuszczonych.

Już dzisiaj rozpoczynamy realizację naszych projektów. O jej przebiegu będziemy Was szczegółowo informować w kolejnych komunikatach, w audycjach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i na łamach „Gościa Niedzielnego”. Na wiosnę bieżącego roku w nowej szkole w Płocku zostanie zorganizowany dzień otwartych drzwi.

Mam nadzieję, że realizacja tych inicjatyw stanowić będzie konkretną formę pełnienia misji nauczycielskiej i charytatywnej Kościoła na progu Trzeciego Tysiąclecia, a także wotum wdzięczności Pani Jasnogórskiej za Jej Nawiedzenie wspólnot parafialnych Diecezji Płockiej w latach 2015-2016. Proszę Was, Umiłowani, o ich życzliwe przyjęcie i wsparcie. W realizacji tych szlachetnych zamierzeń niech nam towarzyszy błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Piotr

muğla escort bayan escort bayan aydın escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort bayan tekirdağ gebze escort bayan bayan mersin escort escort buca bayan escort bayan edirne