Powrót do Grupy parafialne

Rada Duszpasterska

Członkowie Rady Duszpasterskiej Parafii św. Stanisława Kostki

w Smardzewie – 2017 rok

 1. Bluszcz Janusz
 2. Bluszcz Renata
 3. Chojnacka Bożena
 4. Cichocka Katarzyna
 5. Kołodziejczyk Jadwiga
 6. Kosobudzka Karolina
 7. Kucharzak Jacek
 8. Kwiatkowska Lilla
 9. Mączyńska Wioletta
 10. Skwarska Joanna
 11. Stańczak Witold
 12. Zielińska Jolanta

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 1. Powołanie Rady
 1. Stosownie do dekretu Biskupa Płockiego z dnia 4.X 1989r., proboszcz każdej parafii ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 2. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
 3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto w skład Rady wchodzą przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wiernych świeckich odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.
 4. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii.
 5. Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii, nie może jednak liczyć mniej niż dziesięć i nie więcej niż trzydzieści osób.
 6. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu (zob. p. 3) powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich może też powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga zatwierdzenia przez proboszcza.
 7. Powołanemu członkowi Parafialnej Rady Duszpasterskiej proboszcz wystawia nominację, którą podpisuje proboszcz i dziekan. Nominację wystawia się w następującym brzmieniu:W oparciu o p. 15 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zatwierdzonego przez Biskupa Płockiego w dniu 4 X 1989 r., niniejszym powołuję na członka Parafialnej Rady
  Duszpasterskiej parafii…………….w dekanacie……………………….
  Życzę błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tej funkcji dla dobra Wspólnoty Parafialnej”.
  Dnia………………………….
  podpis dziekana………………………. podpis proboszcza……………………….
 8. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan, zaś dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.
 9. Przed objęciem funkcji członkowie Rady obowiązani są złożyć na ręce proboszcza, podczas Mszy świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie: ?Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.
  Przysięgę tę wypowiada się, dotykając Ewangelii i następnie całując ją.
 10. § 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być
  powoływani na następne kadencje.
  § 2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.
  § 3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.
 11. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
 12. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien bądź potwierdzić Radę dotychczasową, bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.
 1. Kompetencje i działalność Rady
 1. Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. kan. 536 §§ 1-2 KPK).
 2. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.
 3. Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
 4. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalenie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.
 5. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.
 6. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o jej posiedzeniu.
 7. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.
 8. Rada winna wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokółów z poszczególnych posiedzeń.
 9. Księgę protokółów przechowuje się w Archiwum Parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
 10. Proboszcz przekazuje wspólnocie parafialnej informacje z posiedzeń Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 11. Różnice stanowisk, jakie mogą powstać pomiędzy proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś Kuria Diecezjalna jako instancja wyższa.