Powrót do Grupy parafialne

Rada Gospodarcza

Członkowie Rady Gospodarczej Parafii św. Stanisława Kostki

w Smardzewie – 2017 rok

 1. Banasiewicz  Marek
 2. Cendrowska Ewa
 3. Dalgiewicz  Elżbieta
 4. Długołęcka Elżbieta
 5. Drogosz Wiesław
 6. Geller Bożena
 7. Gierkowski Wiesław
 8. Grabowski Grzegorz
 9. Morawski Krzysztof
 10. Piotrowska Marta
 11. Rachocka Maria
 12. Sikorski Zbigniew
 13. Sosińska Hanna
 14. Szcześniewski  Bogdan
 15. Szcześniewski  Józef
 16. Wiktorowicz Jadwiga

 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY GOSPODARCZEJ

Powołanie Rady

 1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest świadczenie pomocy w admi­nistrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK, kan. 537 i kan. 1280).
 2. Parafialna Rada Gospodarcza składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii. Jako normę powinno się przyjąć zasadę reprezentacji zarówno w sensie terytorialnym, jak i społecznym.
 3. Członków Rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania. Członkami Rady nie mogą być jednak krewni i powinowaci proboszcza. W skład Rady powinni wchodzić wikariusze i parafianie oddani Kościołowi, cieszący się dobrą opinią oraz powszech­nym zaufaniem.
 4. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Dla rad parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.
 5. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają na ręce proboszcza, podczas Mszy Świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie:
  “Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Gospodarczej będę spełniać według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.
  Przysięgę tę wypowiada się na Ewangelię z jej ucałowaniem.
 6. §1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje.
  §2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.
  §3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.
 7. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien wybrać nową Radę w ciągu sześciu miesięcy.
 8. Wakans w składzie Rady uzupełnia proboszcz, informując o tym dziekana.
 9. Członkowie Rady spełniają swoje czynności bezpłatnie.

Kompetencje i działalność Rady

 1. Rada jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.
 2. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii.
 3. §1. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.
  §2. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
 4. §1. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o posiedzeniu Rady.
  §2. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.
  §3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, chyba że z natury poszczególnych postanowień wynika ich publiczny charakter.
 5. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który sporządza pro­tokoły z poszczególnych posiedzeń.
 6. Rada, w zależności od Biskupa Płockiego, pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym, a w szczególności:
 1. czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;
 2. służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, takich jak:
  – budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych;
  – wyszu­kiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych;
  – sprawowanie nadzoru przy robotach;
  – pomoc w zdobywaniu i pozyski­waniu środków finansowych;
  – pomoc w znalezieniu odpowiednich fa­chowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp.;
 3. służy proboszczowi radą w ocenie inicjatyw oraz projektów, wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;
 4. opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, angażowanych przez proboszcza, oraz ich zwalniania z pracy i zatrudniania nowych.
 1. W szczególny sposób powierza się członkom Rady opiekę nad majątkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznościach:
 1. w razie śmierci proboszcza lub gdy zachodzi inna poważna przeszkoda z jego strony, a w parafii nie ma formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana;
 2. podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp., zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególną opieką i troską dobra materialne i podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.
 1. Różnice stanowisk, które mogą powstać między proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, Kuria Diecezjalna zaś jako instancja ostateczna.